Feedback

© Meis Eric 2015

 

Ech huelen keng nei Memberen méi un!

Vun der Rentrée 2016-2017 un sin méng Saachen fir all Enseignant'en iwwert den Edusphere frai zougänglech.
contact(at)meis(dot)lu

Dier braucht eng Websait déi individuell an nit deier soll sin, an déi der no der Installatioun selwer kënnt géréieren. Dann kontaktéiert méch, ech kann iech weidehëllefen.

Sie benötigen ein individuell gestaltete und nicht teure Webseite, die sie nach der Installation selbst verwalten können. Dann kontaktieren sie mich, ich kann ihnen weiterhelfen.

Vous avez besoin d'une page web pas chère et individuelle, laquelle vous pouvez gérer vous-même après l'installation . Alors contactez moi, je peux vous aider.

Portfolio

www.fanfare-beckerich.lu

www.amet.lu

www.sos-math.lu

www.sks.lu

www.sportingmertzig.lu

 

-

Flash-Animationen (nur für Mitglieder zugänglich) / Animations Flash (seulement accessible pour membres)

Meine Publikationen / Mes publications


Formation pédagogique
Maître d'enseignement

Dokumenter a Korrekturschema'en fir Formation professionnelle

Tooltip

 

Praxisbuch Elektroberufe